--> !!! Makita 3+2 lisagarantii tingimused ja vorm !!! <--

1. Müügigarantii

1.1. Janere vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on Tarbijal, st füüsilisel isikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Janere esindusse või saata kirjalik pretensioon e-postiaadressil epood@janere.ee. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Janere vastutab, parandab või asendab Janere puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Janere ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Janere vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul alates kliendi pretensiooni laekumisest.

1.2. Kui tootele laieneb tootja poolne müügigarantii, siis müügigarantii annab garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Müügigarantiiga tingimuste täitmiseks võib Janere suunata asja parandamiseks või asendamiseks kauba tootjale või volitada kolmandaid isikuid teostama garantiid. 

1.3. Tarbijaks käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline isik juhul, kui kauba ost ei seondu tema iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Tarbija võib esitada müüjale pretensiooni garantiiaja vältel kauba või teenuse kohta kauba või teenuse sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavatest asjaoludest, mis on põhjustatud puudusest kauba või teenuse kvaliteedis. 

1.4. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, korraldab müügigarantii andja kauba tasuta parandamise.

1.5. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis müügigarantii andja asendab kauba tasuta.

1.6. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu (eelkõige juhul, kui sama kaupa enam ei toodeta), siis tagastab müügigarantii andja Kauba eest makstud raha.

1.7. Müügigarantii ei kehti, kui:
1.7.1.    Kauba seerianumber ei ole tuvastatav;
1.7.2.    Kauba viga on tingitud väärkasutusest;
1.7.3.    Kauba viga on tingitud loomulikust kulumisest;
1.7.4.    Kauba viga on tingitud ebaharilikust väliskeskkonna mõjust (ülemäärane niiskus, kuumus vms mõju);
1.7.5.    Kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine);
1.7.6.    Kauba viga on tingitud kauba kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis toodud juhiste järgimata jätmisest;
1.7.7.    Kauba hooldusraamatus, kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ja
1.7.8.    Klient ei ole pöördunud tähtaegselt selle teostamiseks müügigarantii andja esindusse.

1.8.  Müügigarantii lõpeb:
1.8.1.    Müügigarantii tähtaja möödumisel;
1.8.2.    Kauba seerianumbri eemaldamisel või rikkumisel;
1.8.3.    Kauba parandamisel või parandamise üritamisel muu isiku poolt kui müügigarantii andja.

1.9. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, on kliendil õigus müügigarantii tähtaja jooksul omal valikul pöörduda ühte järgmistest müügigarantii andja esindustest, mis on leitavad shop.janere.ee.

1.10. Müügigarantii andja esindusse pöördumisel peab klient üle andma parandamiseks kauba ja kirjeldama ilmnenud viga. Müügigarantii andja esinduse nõudel peab klient esitama kauba ostmise aega tõendava dokumendi (nt arve).

1.11. Müügigarantii andja parandab kauba tasuta mõistliku tähtaja jooksul, mis ei ole pikem kui 30 päeva. Müügigarantii andja informeerib klienti sellest, et kaup on parandatud, telefoni või e-posti teel. Peale parandamist saab klient kauba kätte samast esindusest, kuhu ta selle parandamiseks üle andis.

1.12. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis informeerib müügigarantii andja sellest klienti telefoni või e-posti teel, teatades ka päeva, millal on varasemalt võimalik kliendil kätte saada asendatud kaup. Klient saab asendatud kauba kätte samast esindusest, kuhu ta algse kauba parandamiseks üle andis.

1.13. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu ja müügigarantii andja on otsustanud tagastada kauba eest makstud raha, siis informeerib müügigarantii andja sellest klienti telefoni või e-posti teel. Klient on sellisel juhul kohustatud teatama oma arvelduskonto numbri, kuhu müügigarantii andja saaks tagastada kauba eest makstud raha. Müügigarantii andja tagastab raha 14 päeva jooksul arvates kliendilt arvelduskontonumbri saamisest. Raha tagastamine kolmanda isiku arvelduskontole on võimalik üksnes kliendi kirjaliku avalduse alusel.

1.14. Müügigarantii andja ei hüvita kliendile kauba transpordikulusid ega kahju, mis tekib kliendil seoses kauba kasutamise võimatusega selle rikkisoleku ja parandamise aja jooksul. Mitte ühelgi juhul ei hüvita müügigarantii andja kliendile saamata jäänud tulu.

1.15. Müügigarantii tähtaeg pikeneb ajavahemiku võrra, millal kaup oli paranduses. Nimetatud ajavahemik algab kliendi poolt kauba parandamiseks üleandmise päevast ja lõpeb päeval, millal müügigarantii andja informeerib klienti sellest, et kaup on parandatud.

1.16. Kui müügigarantii andja asendab tasuta kauba, siis ei alga asendatud kauba suhtes müügigarantii tähtaja kulgemine uuesti. Algne müügigarantii pikeneb sellisel juhul ajavahemiku võrra, millal algne kaup oli paranduses. Nimetatud ajavahemik algab kliendi poolt algse kauba parandamiseks üleandmise päevast ja lõpeb päeval, mil müügigarantii andja informeerib klienti sellest, et asendatud kaup on võimalik kätte saada.

1.17. Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on tarbijast kliendil ka muud seadusest tulenevad õigused.